Aktuality

20210526 - Identifikácia Staphylococcus argenteus

26.05.2021

Prebehla aktualizácia identifikačného software IDmicro

Informatívne upozornenie 20180827

27.08.2018

Bola implementovaná nová verzia IDmicro. Softvér obsahuje naviac dve nové diagnostické súpravy...

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1.       Prevádzkovateľ osobných údajov

DIAGNOSTICS s.r.o.

so sídlom: Hodská 68, 924 01 Galanta

IČO: 35 871 181

Zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 26168/TB

 2.       Rozsah spracovávania osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sa spracovávajú v rozsahu: meno, priezvisko, fakturačná/doručovacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

 3.       Právny základ spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je splnenie zmluvy (nákup tovaru alebo služby), ktorej zmluvnou stranou je zákazník a splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje

 4.       Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje sa spracovávajú z nižšie uvedených dôvodov:

 • nákup tovaru a služieb
 • starostlivosť o zákazníkov (riešenie dotazov)
 • dodanie tovaru (osobné údaje v tomto prípade môžu byť odovzdané aj tretím subjektom – dopravcom, aby mohol byť tovar správne doručený)
 • uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci
 • uchovávanie údajov v účtovnom a fakturačnom systéme

 5.       Kategória príjemcov osobných údajov

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám z nižšie uvedených dôvodov:

 • doručenie tovaru – z dôvodu doručenia tovaru Prevádzkovateľ dopravcom poskytuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo. V prípade, že je tovar doručovaný na dobierku, tak aj suma, ktorú je potrebné pri prevzatí tovaru uhradiť. V súčasnosti Prevádzkovateľ spolupracuje s nasledujúcimi spoločnosťami:
  • Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v OR OS BB, Oddiel: Sa, vložka č. 803/S
  • Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46 489 592, zapísaná v OR OS BB, Oddiel: Sro, vložka č. 21503/S
  • DHL Parcel Slovensko s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 47927682, zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 100759/B
 • právne dôvody – osobné údaje sa môžu sprístupňovať iným osobám, aby sa vyhovelo povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sa sprístupňujú osobné údaje z týchto dôvodov patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad činnosťou prevádzkovateľa, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či právni a účtovní poradcovia a audítori prevádzkovateľa.

 6.       Zabezpečenie osobných údajov

Pre zabezpečenie ochrany osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia.

  

 7.       Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov, ktoré sú spracovávané pre splnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností, budú spracovávané po dobu nutnú k plneniu práv a záväzkov zo zmluvy o nákupe tovaru a plneniu zákonných povinností správcu z toho vyplývajúcich a ďalej po dobu potrebnú pre účely archivácie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi

 8.       Práva zákazníka v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo na opravu  osobných údajov
 • právo na kópiu osobných údajov
 • právo na vymazanie (právo na zabudnutie) – právo na vymazanie osobných údajov v prípade, ak sú splnené podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali
  • právny základ
  • vznesenie  námietky proti spracovávaniu osobných údajov a ak pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje záujem zákazníka nad záujmom Prevádzkovateľa na spracovanie týchto osobných údajov
  • osobné údaje sú spracované nezákonne
  • povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
  • ide o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov
 • právo na obmedzenie spracovania v prípadoch stanovených v čl. 18 Nariadenia
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu
 • právo na podanie sťažnosti – v prípade, že sa zákazník domnieva, že spracovanie osobných údajov Prevádzkovateľom je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, zákazník má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.