Aktuality

Informatívne upozornenie 20230202

02.02.2023

Inovácia súpravy PYR, ref. 2003 a 3003

20210526 - Identifikácia Staphylococcus argenteus

26.05.2021

Prebehla aktualizácia identifikačného software IDmicro

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1.       Prevádzkovateľ osobných údajov

DIAGNOSTICS s.r.o.

so sídlom: Hodská 68, 924 01 Galanta

IČO: 35 871 181

Zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 26168/TB

 2.       Rozsah spracovávania osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sa spracovávajú v rozsahu: meno, priezvisko, fakturačná/doručovacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

 3.       Právny základ spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je splnenie zmluvy (nákup tovaru alebo služby), ktorej zmluvnou stranou je zákazník a splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje

 4.       Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje sa spracovávajú z nižšie uvedených dôvodov:

 • nákup tovaru a služieb
 • starostlivosť o zákazníkov (riešenie dotazov)
 • dodanie tovaru (osobné údaje v tomto prípade môžu byť odovzdané aj tretím subjektom – dopravcom, aby mohol byť tovar správne doručený)
 • uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci
 • uchovávanie údajov v účtovnom a fakturačnom systéme

 5.       Kategória príjemcov osobných údajov

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám z nižšie uvedených dôvodov:

 • doručenie tovaru – z dôvodu doručenia tovaru Prevádzkovateľ dopravcom poskytuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo. V prípade, že je tovar doručovaný na dobierku, tak aj suma, ktorú je potrebné pri prevzatí tovaru uhradiť. V súčasnosti Prevádzkovateľ spolupracuje s nasledujúcimi spoločnosťami:
  • Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v OR OS BB, Oddiel: Sa, vložka č. 803/S
  • Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46 489 592, zapísaná v OR OS BB, Oddiel: Sro, vložka č. 21503/S
  • DHL Parcel Slovensko s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 47927682, zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 100759/B
 • právne dôvody – osobné údaje sa môžu sprístupňovať iným osobám, aby sa vyhovelo povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sa sprístupňujú osobné údaje z týchto dôvodov patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad činnosťou prevádzkovateľa, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či právni a účtovní poradcovia a audítori prevádzkovateľa.

 6.       Zabezpečenie osobných údajov

Pre zabezpečenie ochrany osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia.

  

 7.       Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov, ktoré sú spracovávané pre splnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností, budú spracovávané po dobu nutnú k plneniu práv a záväzkov zo zmluvy o nákupe tovaru a plneniu zákonných povinností správcu z toho vyplývajúcich a ďalej po dobu potrebnú pre účely archivácie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi

 8.       Práva zákazníka v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo na opravu  osobných údajov
 • právo na kópiu osobných údajov
 • právo na vymazanie (právo na zabudnutie) – právo na vymazanie osobných údajov v prípade, ak sú splnené podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali
  • právny základ
  • vznesenie  námietky proti spracovávaniu osobných údajov a ak pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje záujem zákazníka nad záujmom Prevádzkovateľa na spracovanie týchto osobných údajov
  • osobné údaje sú spracované nezákonne
  • povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
  • ide o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov
 • právo na obmedzenie spracovania v prípadoch stanovených v čl. 18 Nariadenia
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu
 • právo na podanie sťažnosti – v prípade, že sa zákazník domnieva, že spracovanie osobných údajov Prevádzkovateľom je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, zákazník má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.