Karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť DIAGNOSTICS s.r.o. vyhlasuje, že výrobky okrem:
Kat. č. 3011 alternatívnej matrice pre hmotnostnú spektrometriu sa nepovažujú za nebezpečné výrobky podľa: NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) týkajúce sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných prípravkov a ich úprav. Vzhľadom na európsku smernicu sa karta bezpečnostných údajov pre tieto produkty nevyžaduje.

STATEMENT MSDS

Alternative matrix for Mass spectormectry MSDS ref. 3011