Aktuality

Informatívne upozornenie 20180827

27.08.2018

Bola implementovaná nová verzia IDmicro. Softvér obsahuje naviac dve nové diagnostické súpravy...

Aktualizácia Všeobecných obchodných podmienok

04.01.2018

Dňa 2. 1. 2018 došlo k aktualizácii Všeobecných obchodných podmienok

Všeobecné obchodné podmienky DIAGNOSTICS s.r.o. - pdf

Všeobecné obchodné podmienky DIAGNOSTICS s.r.o.

(prijaté podľa § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)

 

I. Úvodné ustanovenia

 

1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou DIAGNOSTICS s.r.o., so sídlom Hodská 68, 924 01 Galanta, Slovenská republika, IČO: 35 871 181, DIČ: 2021281394, IČ DPH: SK2021281394 (ďalej len ako „predávajúci“) a kupujúcim (ďalej kupujúci aj ako „zákazník“) pri realizácii dodávok tovaru a s tým spojených služieb podľa aktuálneho katalógu tovaru predávajúceho, záväzne objednaných kupujúcim.

2.  Tovarom na účely týchto VOP sú diagnostické súpravy pre in vitro diagnostiku, ktorých katalóg je zverejnený na internetovom sídle predávajúceho www.diagnostics.sk.  

3.  Právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim pri dodaní tovaru podľa týchto VOP vzniká na základe akceptácie písomnej objednávky kupujúceho predávajúcim.

 

II. Objednávka a jej akceptácia

 

1.  Kupujúci od predávajúceho objednáva tovar písomne vo forme zasielania:

a)  elektronickej objednávky, ktorej formulár je zverejnený na internetovom sídle predávajúceho www.diagnostics.sk v sekcii objednávka,

b)  elektronických správ na emailovú adresu predávajúceho info@diagnostics.sk alebo

c)  listov na adresu sídla predávajúceho,

pričom v objednávke uvedie všetky údaje, ktoré sú vyžadované predávajúcim na jeho internetovom sídle www.diagnostics.sk v sekcii objednávka.

2.  Objednávka s nepresne vyplnenými alebo nevyplnenými údajmi sa nepovažuje za záväznú, o čom predávajúci bez meškania vyrozumie kupujúceho. Ak kupujúci chýbajúce údaje dodatočne písomne doplní alebo v prípade nepresnosti údajov, údaje písomne spresní, objednávka sa považuje za záväznú momentom doplnenia alebo spresnenia údajov. Čas potrebný na zabezpečenie týchto údajov sa nezapočítava do času dodania tovaru.

3.  Predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho buď akceptovať alebo odmietnuť. Akceptácia alebo odmietnutie objednávky sa uskutoční písomne zaslaním správy na e-mailovú adresu kupujúceho alebo zaslaním listu na korešpondenčnú adresu kupujúceho.

4.  Akceptáciu alebo odmietnutie objednávky predávajúci uskutoční najneskôr do 3 pracovných dní od jej doručenia.

5.  Po akceptácii objednávky, je možné objednávku zo strany kupujúceho zrušiť len vtedy, ak kupujúci uhradí predávajúcemu všetky náklady, ktoré predávajúci na realizáciu objednávky už vynaložil. Objednávku je možné zrušiť len písomne.

 

III. Odplata, zľava a platobné podmienky

 

1.  Za dodávku tovaru a poskytnutie s tým spojených služieb patrí predávajúcemu odplata vypočítavaná podľa cien uvedených v aktuálnej verzii cenníka tovaru predávajúceho, ak neboli s kupujúcim dohodnuté iné, osobitné ceny. Ceny uvedené v cenníku tovaru sú bez DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo ceny tovaru zmeniť vydaním novej verzie cenníka, o čom kupujúceho oboznámi na svojom internetovom sídle www.diagnostics.sk najneskôr 2 týždne pred nadobudnutím platnosti nového cenníka.

2.  Platby sú u stálych zákazníkov uskutočňované bankovým prevodom na základe vystavených daňových dokladov (faktúr) po realizácii každej dodávky tovaru podľa objednávky kupujúceho. Faktúry sú vystavované v mene euro alebo českej korune. Splatnosť faktúr je 14 dní od dňa ich doručenia kupujúcemu, pokiaľ nebolo zmluvne dohodnuté inak. V prípade nových zákazníkov sú platobné podmienky podľa dohody medzi novým zákazníkom a predávajúcim, spravidla platba na dobierku alebo zálohová platba.

5.  V prípade, ak je kupujúci povinný pred dodaním tovaru zaplatiť predávajúcemu zálohu a nezaplatí ju riadne a včas, môže predávajúci po upozornení a uplynutí primeranej lehoty na zaplatenie, odmietnuť dodať tovar do doby, kým kupujúci zálohu nezaplatí.

6.  V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny tovaru alebo akejkoľvek inej platby predávajúcemu, môže predávajúci od kupujúceho požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Právo predávajúceho na náhradu vzniknutej škody tým nie je dotknuté.

 

IV. Dodacie podmienky

 

1.  Predávajúci zabezpečí dopravu a dodanie tovaru kupujúcemu na miesto dodania uvedené v objednávke poštovou službou: obchodný balík. Ak tovar nie je na sklade, informuje predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti a súčasne mu oznámi predpokladaný dátum dodania tovaru. Dodávka tovaru je splnená odoslaním objednaného tovaru na dodaciu adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. K odplate za dodávku tovaru bude pripočítaná suma za dopravné podľa aktuálnych cenníkov spolupracujúcich prepravných spoločností. Kupujúci je povinný objednaný tovar odobrať a zaplatiť predávajúcemu zaň a za služby spojené s jeho dodaním odplatu.

2.  Objednaný tovar je možné po e-mailovom potvrdení pracovníkmi predávajúceho vyzdvihnúť v sídle predávajúceho. Tovar môže vyzdvihnúť iba kupujúci po dostatočnej identifikácii (predloženie výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu, občianskeho preukazu a pod.). Pri osobnom odbere nie je k cene tovaru fakturované dopravné. Dodávka tovaru je v tomto prípade splnená odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu.

3.  Dodanie tovaru prepravnou službou v rámci SR: Tovar bude kupujúcemu odoslaný a dodaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti. Tovar bude expedovaný podľa dohody so zákazníkom každý pondelok v týždni, ak tento deň nie je štátnym sviatkom. Ak je pondelok štátnym sviatkom, bude tovar expedovaný v najbližší nasledujúci pracovný deň. V akútnych prípadoch bude zásielka na požiadanie expedovaná podľa želania kupujúceho. K cene objednávky bude fakturovaný poplatok:

Cena objednávky

Dopravné v €

do 200 € bez DPH

6

nad 200 € bez DPH

doprava zadarmo

 

V. Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody

 

1.  Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a ďalších pohľadávok, ktoré má predávajúci voči kupujúcemu, a ktoré sa týkajú dodania tovaru.

2.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, ak kupujúci vyzdvihuje tovar osobne, okamihom prevzatia tovaru.

3.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, ak je tovar dodávaný kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti, okamihom odovzdania tovaru kupujúcemu prepravnou spoločnosťou.

 

VI. Doba použiteľnosti tovaru

 

Objednaný tovar bude mať k dátumu jeho dodania kupujúcemu dobu použiteľnosti minimálne 3 mesiace. Ak nie je možné túto podmienku dodržať, informuje pracovník predávajúceho kupujúceho o tejto skutočnosti a navrhne iný spôsob riešenia, ako napríklad neskorší termín dodávky po vyrobení novej šarže tovaru alebo zľavu z ceny tovaru.

 

VII. Vady, záruka, reklamácia a vrátenie tovaru

 

1.  Zodpovednosť za vady tovaru, záruka za akosť tovaru a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sa riadia právnymi predpismi platnými na území SR, predovšetkým Obchodným zákonníkom SR v platnom znení.

2.  Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré na ňom vznikli po prechode nebezpečenstva škody na tovare.

3.  Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných noriem kvality, platných vnútropodnikových noriem a poskytuje k tovaru záruku v rozsahu exspiračnej lehoty uvedenej na tovare za predpokladu dodržania všetkých inštrukcií uvedených v pracovných návodoch produktov. Predávajúci zodpovedá za vady na tovare, ktoré vznikli počas trvania záruky. Nezodpovedá však za vady, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností kupujúcim, ako napr.: mechanické poškodenie, používanie tovaru v rozpore s pracovnými návodmi a pod. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase dodania tovaru vedel, alebo s prihliadnutím na okolnosti dodania tovaru vedieť musel.

4.  Reklamácia alebo sťažnosť bude preverená bezodkladne, najneskôr v lehote do 30 dní od jej písomného doručenia predávajúcemu.

5.  Pri začatí reklamačného konania môže predávajúci poskytnúť obratom náhradnú dodávku tovaru, ktorá v prípade uznanej reklamácie nebude fakturovaná.

6.  Kupujúci si môže v prípade akceptovanej reklamácie vybrať nové plnenie alebo náhradné plnenie iného tovaru v primeranej finančnej výške.

7.  V prípade, že tovar vykazuje zjavné vady už pri jeho dodaní, je kupujúci povinný, aby si zachoval nároky z vadného plnenia podľa právnych predpisov, oznámiť vady tovaru predávajúcemu bezodkladne, najneskôr v lehote do 7 dní od dodania tovaru.

8.  Ak sa kupujúci rozhoduje vrátiť tovar (napr. z dôvodu jeho chybného uvedenia v objednávke) musí dodržať nižšie uvedené podmienky:

a)  kupujúci písomne kontaktuje predávajúceho so žiadosťou o vrátenie tovaru, v žiadosti uvedie identifikačné údaje tovaru, číslo dodacieho listu a dátum nákupu tovaru,

b)  kupujúci tovar zašle späť na adresu predávajúceho uvedenú na dokladoch k tovaru za podmienok:

- tovar nesmie byť poškodený (vrátane obalu),

- tovar nesmie byť použitý a

- tovar musí byť kompletný.

 c) kupujúci vrátený tovar zašle doporučene, pričom tovar nesmie byť zaslaný na dobierku; dobierkovú zásielku predávajúci neprevezme.

9.  Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok na vrátenie tovaru, predávajúci poskytne kupujúcemu možnosť v hodnote vráteného tovaru zakúpiť si u neho iný, náhradný tovar. Predávajúci peniaze za vrátený tovar vráti kupujúcemu v prípade, ak kupujúci so zakúpením náhradného tovaru nesúhlasí. Peniaze za vrátený tovar zašle predávajúci prevodným príkazom na účet kupujúceho a to do 30 pracovných dní od prevzatia vráteného tovaru a doručenia písomného vyjadrenia sa kupujúceho, že so zakúpením náhradného tovaru nesúhlasí. Prostriedky, ktoré predávajúci vynaložil na dodanie tovaru kupujúcemu a v súvislosti so splnením legislatívnych požiadaviek na spätné prevzatie tovaru na sklad, budú odpočítané od predávajúcim vrátenej ceny tovaru kupujúcemu. V prípade vrátenia tovaru pred uhradením faktúry, bude cena vráteného tovaru odpočítaná z ceny nasledujúcej objednávky.

 

 

 

 

 

VIII. Zodpovednosť za škodu

 

Predávajúci a kupujúci sú zodpovední za škodu, ktorú si spôsobia porušením svojich povinností. Predávajúci a kupujúci sú si povinní nahradiť nimi spôsobenú škodu najviac do výšky 5 000 € pre jeden prípad škodnej udalosti. Táto suma je vzhľadom na charakter tovaru a riziko s ním spojené považovaná za dostatočnú.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

1.  Všade, kde sa v týchto VOP vyžaduje písomná forma, za jej dodržanie sa považuje listová alebo emailová komunikácia.

2.  Ak tieto VOP neustanovia inak, riadia sa práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim príslušnými ustanoveniami právneho poriadku SR.

3.  Predávajúci je oprávnený tieto VOP jednostranne meniť, pričom pre vzťah na základe objednávky medzi predávajúcim a kupujúcim sú záväzné aktuálne VOP. Predávajúci o zmene týchto VOP kupujúceho oboznámi na svojom internetovom sídle www.diagnostics.sk najneskôr 2 týždne pred nadobudnutím platnosti ich nového znenia. Aktuálna verzia VOP je zverejnená na internetovom sídle predávajúceho www.diagnostics.sk.

4.  Tieto VOP sú platné a účinné od 2. 1. 2018.