Politika kvality

Sme spoločnosť zaoberajúca sa výskumom, vývojom a výrobou diagnostických súprav pre in-vitro diagnostiku.

Manažment a všetci zamestnanci trvalo akceptujeme svoj záväzok plynúci zo zásad, pravidiel a strategických zámerov pre zabezpečenie vysokej kvality poskytovaných produktov a služieb. Tento cieľ chápeme ako trvalý, nikdy nekončiaci proces zlepšovania efektívnosti systému manažérstva kvality. Pre zabezpečenie tohto cieľa sme prijali nasledovné opatrenia:

1.   Poznávame zákazníkov a ich požiadavky.

2.   Výsledkom našej práce je záruka kvality, zabezpečenie zhody s požiadavkami zákazníkov.

3.   Konkurencia pre nás nie je nepriateľ, ale meradlo a motivácia k nášmu neustálemu zlepšovaniu.

4.   Kvalitu chápeme ako starostlivosť o výchovu, vzdelanie a pozitívnu motiváciu všetkých zamestnancov organizácie.

5.   Dlhodobý súlad činností prebiehajúcich v organizácii so záujmami zákazníkov zaisťujeme elimináciou chýb a strát, realizáciou včasných preventívnych opatrení, systematickým sledovaním a trvalým zlepšovaním efektívnosti procesov.

6.   Vo vzťahu k ŽP rešpektujeme príslušné zákony, nariadenia ako i poznatky modernej vedy. Naše činnosti prevádzkujeme s ohľadom na prevenciu a minimalizáciu škôd v oblasti životného prostredia.

7.   Požadujeme, aby starostlivosť o BOZP a preventívna činnosť bola nedeliteľnou súčasťou plnenia úloh všetkých zamestnancov.

V Galante 2.5.2013

podpis
Mgr. Petr Sára     
Konateľ spoločnosti